Psykoterapi

Psykolog Dina Charleman

Hvad sker der i terapien?

I psykoterapien vil jeg være opmærksom på, at der skabes en tryg relation, idet jeg mener, at oplevelsen af tryghed og tillid er en forudsætning for, at der kan ske en forandring, en udvikling og en heling. Forskning viser, at det der har størst betydning for effekten af psykoterapi er, hvordan relationen er mellem klient og psykoterapeut. En kontakt der er nærværende, empatisk og anerkendende skaber et trygt rum, hvor forandringskraften kan gro frem.  

I forbindelse med den første samtale kan det blive afklaret, om du ønsker at starte et terapeutisk forløb hos mig. Desuden kan vi sammen tale om, hvilke mål du har med terapien, og hvordan vi kan arbejde ud fra dine mål og ønsker på en hensigtsmæssig måde.

Jeg har selv et mål om at skabe gode betingelser for, at du bedre kan acceptere dig selv og dine indre oplevelser. Baggrunden for dette mål er en erfaring af, at når vi accepterer os selv og vores oplevelse her og nu, højnes det bevidste nærvær, og vi er bedre kontakt med os selv og andre. Desuden har jeg erfaret, at det ikke er muligt at forandre noget, som vi ikke accepterer, er der. Al kraften og energien går med at kæmpe imod kendsgerningerne, og vi ender med at sidde fast.

Jeg har erfaring inden for flere forskellige psykoterapeutiske tilgange. De anvendte metoder vil blive afstemt i forhold til, hvem du er, og hvilke mål og værdier du har. Undervejs kan vi tale om hvilken effekt metoderne har, og hvad du synes om dem. Herved er der grundlag for at lave en evt. justering.

De valgte metoder vil tage afsæt i en helhedsopfattelse, idet jeg mener, at for at opnå en dybere liggende forandring skal der ske en heling af hele selvet. F.eks. en mindskelse af en evt. opsplitning mellem krop og psyke eller mellem følelse og fornuft. I terapien vil vi derfor som udgangspunkt arbejde med de kropslige- og følelsesmæssige aspekter af selvet såvel som de tanke- og adfærdsmæssige. De anvendte metoder vil være integrative, således at der kan skabes en større integration mellem delaspekterne. Mange mennesker kan have en oplevelse af, at de forstår noget med deres hoved, men deres hjerte er i oprør, og de føler sig handlingslammede. I terapien vil der også blive lyttet til stemmen i hjertet. I nogle terapi forløb vil det være hensigtsmæssigt at se en problematik ud fra et større perspektiv. F.eks. i relation til systembetingelser af såvel formel som uformel karakter i en familie eller på en arbejdsplads eller at se problemstillingen i lyset af nogle samfundsmæssige- og kulturelle forhold.  Der udover kan der være et ønske om at inddrage det spirituelle aspekt.

Dina Charleman, aut. psykolog og specialist i psykoterapi © 2016 •

Psykologerne ved Amager Strand, Krimsvej 11F mf, 2300 København S